Generalforsamling 2023

Styrk din Krop - motionér hele livet

 

Generalforsamling

Mandag d.6. februar 2023 kl. 12.30

Gribskov Seniorcenter

Parkvænget 20B

Helsinge

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

 

     2. Valg af referent

 

     3. Formandens beretning

 

     4. Regnskabet forelægges (Jette Grønbæk)

 

     5. Fastlæggelse af kontingent

 

     6. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 23. januar 2023

 

     7. Valg til bestyrelse:

         Susanne Dam, formand

         Birthe Bille Hansen, kurser

         Jette Grønbæk Pedersen, regnskab

         Lissy Bjerglund, medlem

         Lisbet Olsen, medlem

 

        Valg af suppleanter:

         Anni Thomsen

        Gudrun Christensen

 

         På valg er:

         Susanne Dam, villig til genvalg

          Lissy Bjerglund, villig til genvalg

          Anni Thomsen, villig til genvalg

          Gudrun Christensen, villig til genvalg

 

      8. Valg af revisor og revisorsuppleant:

         På valg er:

         Irene Christensen

 

      9. Evt 

       


       Foreningen byder på sandwich og lidt at drikke.

 

       Tilmelding senest 23. januar 2023.  

Referat af generalforsamlingen


   1. Dirigent     Lis Laursen
   2. Referent.   Gudrun
   3.  Formand Susanne  orienterede .
       Vi er i dag 130 medlemmer i SDK , fordelt på 5 gymnastikhold , 5 linedanserhold og 2 stavgangshold.         Vi har 8 engagerede instruktører. Velkommen til Birgit Seerup, som har startet et hold op i Mårum.
       Vi har haft 2 instruktørkurser i 2022, det ene om yoga, det andet gymnastik  og bevægelse, meget             lærerigt .
       Vi gik julumærkemarch fra seniorcentret, hyggeligt .

       Susanne slog et slag for , at man endelig måtte melde sig, hvis nogen var interesseret i evt. at være           instruktør, at man ville få tilbudt kurser osv.
       Solvej foreslog man evt. kunne være med på prøve .
       Lis L fortalte, man på nettet kan finde “Frivillig job“ hvor man kan lægge ansøgning og orientering ind.
      Et medlem fra Gilleleje kunne ønske at kunne læse lidt mere om SDK. Lis L foreslog at man i lighed            med centret, kunne have opslagstavler ude i distrikterne .

   5. Kontingent er uændret i 2023
   6. Ingen forslag indkommet
   7. Susanne genvalgt som formand
       Bestyrelse og suppleanter genvalgt
   8. Irene genvalgt som revisor , ny revisorsuppleant blev Isobel .
   9. Evt.
    Susanne overrakte Jørgen 2 fl. vin med et par rosende ord, Jørgen redigerer vores
    hjemmeside, og Jørgen vil gerne bede om nye billeder til hjemmesiden, gerne med et par ord til         
    forklaring, og tilladelse fra personer på billedet, til at de må bruges .

     Susanne overrakte blomster og gavekort til Solvej, (som er stoppet som instruktør
     efter 10 år), sammen med et par smukke ord .
     Birte lyng ,deltog ikke i dag, får også blomster og gavekort, hun har været instruktør
     I Blistrup i en årrække, og har nu valgt at stoppe. Lisbet besøger Birte med blomst
     og gavekort .

      Birte Bille valgt som næstformand
      Birte Bille og Annie tar sig af kurser
      Lisbeth Olsen referent

      35 medlemmer deltog i generalforsamlingen , tak til de fremmødte og tak til
      Lis Laursen for at være dirigent.