Notat

Kulturministeriet

21. juli 2020

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes hverdagsliv, dansk idrætsog foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter samt andre idræts- og fritidsaktiviteter. Regeringen har taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet. Danskerne, dansk idræts- og foreningsliv og dansk erhvervsliv har fulgt myndighedernes anvisninger, og initiativerne har vist stor effekt. Forudsætningen for, at idræts- og foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter samt idræts- og fritidsfaciliteter – indendørs kan genåbne, og for at medlemmer, kunder og andre brugere kan forventes at genoptage deres aktiviteter, er, at medlemmer/kunder/brugere, frivillige og ansatte kan føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne. En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forenings/institution/virksomheds ledelse og ansatte eller de i øvrigt ansvarlige tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Man skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade aktiviteten umiddelbart, såfremt man får symptomer. Kulturministeren har samlet de berørte foreningers og organisationers ledere, repræsentanter for brancheorganisationer og lign., faglige organisationer og relevante myndigheder mv. i et sektorpartnerskab. Dette sker med henblik på at udarbejde retningslinjer for, hvordan en fremtidig genåbning af indendørs idræt- og fritidsaktiviteter i idrætsforeninger/-faciliteter mv. samt lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter, herunder spejdere, folkeoplysende og amatørkulturelle aktiviteter og lokaler, der anvendes af musik- og kultur- og billedskoler m.v., aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og kulturhuse, kan gennemføres på forsvarlig vis, herunder både i foreningsregi og kommercielt regi fx lege- og badelande, spillehaller, kasinoer. Disse retningslinjer gælder for indendørs idræts- og forenings-liv, hvor der maksimalt kan være 100 personer til stede samtidig. Det vil dog være den til en hver tid gældende forsamlingsbekendtgørelse, som gælder. Forventnin-gen er, at forsamlingsforbuddet pr. 8. august 2020 vil stige fra 100 til 200 personer, så når der i det efterfølgende angives 100, vil dette forventeligt ændre sig til 200 pr. 8. august. Arrangementer mv. i indendørs foreningsregi mv. (håndboldstævne, dansekonkurrence el.lign.), jf. ovenfor, er omfattet af undtagelsen til forsamlingsforbuddet. Derfor må der deltage 500 personer i sådanne arrangementer, hvis deltagerne/publikum i det væsentlige sidder ned. Det samme gælder for udendørs

1

 

idrætsarrangementer. Der henvises i den forbindelse til Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs. Som bilag til nærværende retningslinjer er retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge og personer op til 25 år. Reglerne om det såkaldte forsamlingsforbud findes i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19. Ifølge bekendtgørelsen gælder forsamlingsforbuddet ikke for lokaler og lokaliteter (udendørsarealer), hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, og den fysiske eller juridiske person (fx forening, virksomhed), der råder (eje, leje mv.) over lokalerne eller lokaliteterne, er en offentlig myndig-hed. Endvidere gælder forsamlingsforbuddet ikke for arrangementer, begivenhe-der, aktiviteter eller lignende, der afholdes andre steder, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Der må dog under alle omstændigheder maksimalt deltage 500 perso-ner i arrangementet mv. Se endvidere de særlige retningslinjer for turnerings- og konkurrenceaktiviteter og særlige retningslinjer for afvikling af arrangementer/-konkurrencer med siddende publikum længere ned i dokumentet. Endelig gælder der ifølge bekendtgørelsen et særligt kvadratmeterkrav for lokaler, hvortil der er offentlig adgang, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsent-lige sidder ned. Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan idræts- og foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på foreningers, organisationers og virksomheders forpligtelser, som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder fx forsamlingsforbuddet og de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang (jf. gældende bekendtgørelse på tidspunktet for genåbning.) ligesom ændringer i Sund-hedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for afstandskrav i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor. I implementeringen af retningslinjerne vil der skulle tages hensyn til sektorspecifikke forskelle og behov, ligesom implementeringen vil skulle ske på en måde, hvor der samtidig bliver taget hensyn til at skabe gode rammer for arbejdsmiljøet. Kulturministeriet lægger på denne baggrund op til følgende retningslinjer for en gradvis genåbning af indendørs idrætsaktiviteter - uanset om det foregår i forenings- eller virksomhedsregi samt idræts- og fritidsfaciliteter samt de lokaler, der huser foreninger, og lokaler, der anvendes til musik- og kultur- og billedskoler mv. aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, kulturhuse.

 

2

 

Generelle retningslinjer for gennemførsel af gradvis genåbning Nedenfor følger generelle tiltag, der iagttages forud for og efter genåbning: • Den gradvise genåbning bør håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan følges for den enkelte og for den enkelte forening, institution, facilitet mv. som helhed. • Generelt ved genåbningen bør der være fokus på, at dette er en overgangssituation, hvor ekstra foranstaltninger implementeres ud over de normalt gældende anbefalinger og retningslinjer for området. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning bør iagttages af alle, og hvor et element ikke kan overholdes bør de andre intensiveres. Grundelementerne er, i prioriteret rækkefølge:

1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus.

2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter

3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

• Forud for genåbning skal foreninger, institutioner og idræts- og fritidsfaciliteter mv. sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.

• Foreningens, idræts- og fritidsfacilitetens, virksomhedens, institutionens mv. ledelse skal løbende monitorere den gradvise genåbning.

• Der bør være særligt fokus på styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter, som skal holdes inden for det gældende forbud mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller ligene, jf. den til enhver tid gældende forsamlingsbekendtgørelse.

• Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Det bør i den forbindelse bemærkes, at fysisk anstrengelse er en aerosolgenererende (luftbårne dråber/partikler) aktivitet.

• Foreninger og andre idræts- og fritidsfaciliteter kan selv - ud fra Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger - fastlægge særlige retningslinjer for, hvordan afstandskravet kan overholdes og kontakt minimeres i forbindelse med de konkrete aktiviteter – dog under skyldig hensyntagen til deltagernes alder. Ansvar for at sikre overholdelse af retningslinjer om afstand m.v. gælder også bade- og omklædningsfaciliteter. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum. Dog anbefales det at holde mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse, m.v. Det gælder ikke esport og tankesport. Ligeledes ved aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, råb, foredrag, skuespil m.v. bør holdes mindst 2 meters afstand. Desuden bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række af tilhørere, (mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem tilhørerne,

 

3

 

hvis disse ikke synger, fx i forbindelse med foredrag). Afstand vurderes fra næsetip til næsetip, således at det ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder og ikke fra armlæn til armlæn.

• I situationer hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde den generelle anbefaling om 1 meters afstand (2 meter ved kraftig udånding), eller regulere afstand til andre, er det vigtigt, at foreningen/organisationen/virksomheden/institutionen overvejer tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden af kontakter særlig ansigt-til-ansigt kontakt for både medlemmer, ansatte, frivillige og deltagere. Der kan være tale om adfærdsmæssige tiltag eller tiltag der danner en barriere mellem personerne. Fx kan aktiviteten organiseres i faste grupper med et fast antal pr. gruppe, ligesom opstilling på rækker kan begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, samt sørge for god udluftning.

• Jf. ovenfor kan idræt- og idrætsaktiviteter og dans med fysisk kontakt gennemføres (fx idræt hvor man har direkte berøring med andre spillere så som håndbold og basket), men der bør til gengæld være ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

• Indendørs idrætsfaciliteter og lokaler til brug for bevægelseshold i aftenskoleregi kan inddeles i mindre felter med afsæt i Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om afstand. Indendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 100 personer (inkl. træner, underviser og lignende). Hvis der er flere grupper af maksimalt 100 personer til stede i den samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Hvis træningen, undervisningen mv. således kan tilrettelægges i grupper, jf. ovenfor, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere/frivillige/undervisere og i øvrigt i praksis reelt overholder forsamlingsforbuddet, vil det være muligt at afvikle flere særskilte trænings- og undervisningsforløb på en gang. Idrætsforeninger/-faciliteter og andre foreninger bør fastlægge det for det konkrete indendørsareal. Den konkrete maksimumkapacitet for antal deltagere, herunder ift. gulvareal pr. person, jf. ovenfor, skal overholdes.

• Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner for personale/frivillige og brugere bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse.

• Arbejdsgiverne/foreningerne opfordres til inddragelse af medarbejder/frivillige i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

• Derudover forudsætter den gradvise genåbning, at den nødvendige rengøring er tilstede. Denne rengøring bør omfatte: Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved

 

4

 

mange berøringer. Skraldespande bør tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt. Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.

• Caféer, restaurationer, udlejningsenheder og lignende følger de generelle retningslinjer herfor. Generelle retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdet og beskyttelse af medarbejdere/frivillige/medlemmer Følgende er generelle retningslinjer for alle idrætsforeninger (herunder også aftenskoler fsva. bevægelseshold), øvrige foreningsaktiviteter, samt musik- og kultur og billedskoler mv., aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og kulturhuse og idræts- og fritidsfaciliteter på dette område:

• For medarbejdere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID19, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger på området.

• Det anbefales, at frivillige i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde i idrætsforeningen mv. indtil videre.

• Der bør på hjemmeside og ved indgang være informationer om, at personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 udviser stor forsigtighed ved besøg.

• Der skal i eller ved lokaler, hvortil offentligheden har adgang, så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for deltagere og besøgende. Der bør være engangshåndklæder.

• Den enkelte idrætsforening/-facilitet, organisation, virksomhed, institution, mv. bør så vidt muligt gennemgå sine arbejdsprocesser, så man mindsker tiden med tæt kontakt til det absolut nødvendige.

• Der bør i videst mulig omfang tages særlige skridt til at undgå tætte kontakter og til at indføre ekstra sikkerhedsforanstaltninger ved sådanne kontakter (opsætning af adskillelse ved betalingspunkter, tydelige afstandsafmærkninger, adfærdsregulerende indretninger (’nudging’), ruminddelinger, afstandstape m.v.) samt brug af passende værnemidler).

• Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.

• Den enkelte forening, institution, virksomhed mv. og idræts- og fritidsfacilitet, bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. Fælles kontaktpunkter kan med fordel markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og fremme af kontaktfrie løsninger anbefales.

 

5

 

• Kontaktpunkter, der indgår i idrætsaktivitetsudøvelsen, bevægelseshold i aftenskoler mv. bør ligeledes sikres ved hyppig rengøring, tilstedeværelse af håndsprit (70-85% alkohol). Det bør nøje overvejes, hvilke kontaktpunkter der er nødvendige foreningen/organisationen/virksomheden mv. i forbindelse med åbning.

• Toiletter (både bruger- og medarbejdertoiletter), bade- og omklædningsfaciliteter bør rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader bør afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder/frivillig forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder/frivillig skal overtage denne. Håndtering af sygdom og symptomer

• Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. bør ikke møde på arbejde eller til aktiviteten, hvis de har symptomer, der kan tyde på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders, frivilliges mv. arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. bør efter et sygdomsforløb først møde på arbejde/til aktiviteten igen 48 timer efter symptomer er ophørt. Der henvises i den forbindelse til Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer på området.

• Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. hvis nære kontakter – herunder familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens vejledninger for ”nære kontakter”.

• Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen. Særlige retningslinjer for indendørs idrætsliv Indendørs idræt (fx badminton, håndbold, svømning, gymnastik, yoga, tankesport, dans, bowling, esport, bevægelseshold i aftenskoler)

• Aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for større forsamlinger, samt i relevant omfang overvåge dette løbende. Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Den pågældende idrætsforening/-facilitet kan foretage en inddeling af banearealer i felter og beslutter i den forbindelse selv, hvordan inddelingen konkret skal foretages (fx med snore, kegler, optegning mv.).

• Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprit-

 

6

 

tes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session. Derudover særlige retningslinjer for svømning (i regi af foreninger og offentlig adgang, fx i svømmehaller, indendørs bassiner i feriecentre, hoteller og lign.)

• Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.

• Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.

• Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

• I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.

• Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten bør overholde reglen om en meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse.

• Al udstyr bør rengøres før og efter brug.

• Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes. Rengøring Foruden sundhedsmyndighedernes generelle krav til rengøring, iagttages følgende:

• Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle håndtag på alle døre og diverse armaturer. Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af hallens/facilitetens gelændere, stiger, startskamler og bassinkant med desinfektionsmiddel af QAC typen eller sprit beregnet herfor.

• Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af toiletter.

• Afspritning af kontaktpunkter på skabe i omklædningsrum bør foretages efter hver bruger.

• Der bør foretages rengøring af telefoner, radioer og kassesystem, som benyttes af skiftende medarbejdere ved skift fra en medarbejder til en anden. DIF/DGI og Firmaidrættens retningslinjer for indendørs idrætsaktiviteter følges, og der kan i øvrige indendørs aktivitetstyper skeles til disse retningslinjer. Derudover supplerende retningslinjer for danseskoler

• Pauser er tilladt, men man bør holde afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand. •

Der bør ikke foretages skift af dansepartnere i pardans.

• Der bør være 2 meter imellem dansende par.

• Rengøring af kontaktpunkter mellem danseholdene bør følge de generelle retningslinjer om rengøring. Derudover særlige retningslinjer for fitness (i regi af foreninger, fitnesscentre og lign.)

 

7

 

Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand kan overholdes. Det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.

• Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.

• Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

• Der bør sikres en meters afstand mellem borde og stole i caféområder.

• Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.

• Ekstra rengøring: Der bør foretages ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.

• Desinfektion mellem aktiviteter: Ved redskaber og maskiner bør kontaktflader desinficeres mellem hver benyttelse. Særlige retningslinjer for lokaler med møde-, undervisnings- og værkstedsaktiviteter i forenings- og skoleregi

• Ved møder og i undervisningssituationer bør der sikres en afstand på minimum 1 meter mellem pladserne.

• Udleverede materialer håndteres tilstrækkeligt sikkert. Der bør gennemføres hyppig afspritning eller håndvask, og materialer rengøres grundigt inden anvendelse af andre. Særlige retningslinjer for lokaler for amatørteater, amatørorkestre, musikalsk sammenspil (bands) og korsang, herunder på musik- og kulturskoler

• Foreningen, eller musik- og kulturskolen skal fastlægge nærmere retningslinjer for, hvorledes aktiviteterne kan gennemføres under overholdelse af sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger om afstand samt gældende restriktioner for indretning af lokaler, hvortil offentligheden har adgang, og antal deltagere, herunder mulighed for at afvikle dele af aktiviteterne udendørs.

• Særligt for korsang bør der iagttages 2 meters afstand mellem udøverne efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

• Instrumenter og andre materialer bør kun anvendes af én person, eller der bør fastlægges karantænetider for anvendelsen af disse mellem flere personer. Særlige retningslinjer for lokaler for aktiviteter med publikum, fx foredrag, amatørteater, koncerter, udstillinger mv. • Retningslinjer for kulturoplevelser med siddende publikum, eller retningslinjer hvor publikum bevæger sig rundt bør iagttages. Særlige retningslinjer for turnerings- og konkurrenceaktiviteter

• Der må gerne arrangeres turnerings- og konkurrenceaktiviteter for medlemmer/deltagere på tværs af foreninger, så længe det samlede arrangement holdes inden for de gældende restriktioner for større forsamlinger, pt. max 100 personer (200 pr. 8. august 2020). Fsva. arrangementer med siddende publikum, se nedenfor

 

8

 

Det samlede antal deltagere til fx et håndboldstævne eller en dansekonkurrence må ikke overstige det gældende forsamlingsforbud, og deltagerne i den pågældende aktivitet kan således ikke forsamles i et antal højere end forsamlingsforbuddet samme sted samtidig. Der må under alle omstændigheder ikke deltage flere end 500 personer i et arrangement i alt.

• Det betyder, at det er muligt at opdele et arrangement tidsforskudt, sådan at der på intet tidspunkt er mere end 100 personer til stede samtidig (200 pr. 8. august 2020). Fx kan et indendørs håndboldstævne afvikles, så der om formiddagen deltager max. 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 100 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

• Det er derimod ikke muligt at opdele et arrangement i sektioner – fx ved hjælp af et hegn eller lignende - med op til 100 deltagere i hver sektion, da det vil blive betragtet som værende et samlet arrangement på samme sted.

• I praksis gennemføres aktiviteterne på anlægget i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og reglerne om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19 samt forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Retningslinjer for afvikling af arrangementer/-konkurrencer med siddende publikum/deltagere

• Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum/deltagere til det enkelte arrangement/-konkurrence – både indendørs og udendørs, hvis disse i væsentlighed sidder ned. Der gælder dog en absolut grænse på 500 personer for det samlede arrangement dvs. inklusiv deltagerne/spillerne/udøverne.

• For arrangementer med siddende publikum i øvrigt henvises til retningslinjer for genåbning af kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum. Det vurderes under disse hensyn at være forsvarligt, at danskerne genoptager at dyrke idræt og fritidsaktiviteter samt det øvrige foreningsliv, amatørkultur, mv. indendørs, samt at aftenskoler og musik- og kulturskolerne og kulturhusenes aktiviteter genoptages i det omfang det kan forenes med overholdelse af retningslinjerne i denne vejledning, jf. politiske aftaler af 8. maj (fase 2), af 20. maj (fremrykket fase 2) og 6. juni 2020 (fase 3). Det er afgørende, at alle foreninger/-faciliteter, virksomheder, institutioner, danseskoler og fitnesscentre mv. prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så smitterisikoen minimeres hos alle involverede medlemmer, ansatte og frivillige og så befolkningen igen føler sig trygge ved at dyrke idræts- og foreningsliv – indendørs samt andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter mv. Arbejdstilsynet vejleder virksomhederne. Ovenstående tiltag realiseres for indendørs idræts- og foreningsliv og for sports- og fritidsfaciliteter mv. fra genåbningen 8. juni 2020, senest revideret gældende fra 8. juli 2020. 

 

9

 

Yderligere information Som virksomhed kan du også kontakte hotlinen for virksomheder på 7220 0034, der kan henvise til rette myndighed. Se også virksomhedsguiden.dk Find Arbejdstilsynets informationsmateriale her Find Sundhedsstyrelsens anbefalinger her Kontakt Arbejdstilsynet for yderligere vejledning om en generel forsvarlig indretning af arbejdspladsen på: 7012 1288. Kontakt den myndighedsfælles hotline på 7020 0233 angående generel information om, hvordan man skal forholde dig til COVID-19.