Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling den 3. februar  2020

 

Deltagere:  41 deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden

 

1.   Valg  af  dirigent

2.    Valg  af  referent

3.    Formandens  beretning

4.    Regnskab

5.   Fastsættelse  af  kontingent

6.    Indkomne  forslag

7.    Valg  af  bestyrelse  og  bestyrelsessuppleanter

8.    Valg  af  revisor  og  revisorsuppleanter

9.    Eventuelt

 

Formanden Susanne Dam bød alle velkommen, før vi gik til den egentlige dagsorden.

 

Ad.  Punkt 1 - valg af dirigent

Lis Laursen blev valgt. Dirigenten kunne konkludere, at indkaldelsen til generalforsamlingen er

lovlig indkaldt.

 

Ad.  Punkt  2 - valg af referent

Birthe Bille Hansen blev valgt.

 

Ad.  Punkt  3 - formandens beretning.

Formand Susanne Dam fremlagde sin beretning.

Kort fortalt:

•     Et godt år er gået

•     173  brugere fordelt på 6 gymnastikhold, 4 linedanshold og to stavgangshold.

•     14  glade, entusiastiske og flittige instruktører.

•     Kurser for instruktører i år har bl.a. været Tai Chi med Auquin Sun og Linedanse med Pia

      Zangenberg og Karen Vaabengaard. Derudover havde vi et inspirerende kursus i

      samarbejde med Styrk din Krop netværket ved Kirsten Dalgård, Grethe Larsen og Solveig

     Lorentzen.

 

•     Vi har deltaget i Julemærkemarchen og Skridttællerkampagnen, hvor vi blev nr. 1 ud af 25

       hold  -  godt gået.

•     Tak  for  fint  samarbejde med Jørgen Rosenstrøm der kører vores hjemmeside.

•     Husk i 2020 den 30. september 2020 holder vi 20  års jubilæum i Ramløsehallen kl. 10  - 12            

       med efterfølgende frokost.

Formandens beretningblev enstemmigt godkendt.

 

Ad.  Punkt  4  -  regnskab v/Llsbet Olsen

Lisbet gennemgik regnskabet  -  årets resultat blev på 16.551,02  kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Ad.  Punkt  5  -  Fastlæggelsen af kontingent.

Bestyrelsen forslår at fastholde kontingent på 100  kr. pr. halvår.

Blev enstemmigt godkendt.

 

Ad.  Punkt  6  -  Indkomne forslag.

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

 

Ad.  Punkt  7  - Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

Formand Susanne Dam var på valg  -  ønskede genvalg  -  og blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsesmedlem Janne Kalm  -  ønskede genvalg  -  og blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsesmedlem Lissy Bjerglund  -  ønskede  genvalg  -  og blev enstemmigt valgt.

 

Bestyrelsessuppleanter:

 Annie Thomsen  -  ønskede genvalg  -  og blev enstemmigt valgt.

Gudrun Christensen  -  ønskede  genvalg  -  og blev enstemmigt valgt.

 

Ad.  Punkt  8  -  Valg af revisor og revisorsuppleant.

Sigrid Christensen  -  ønskede genvalg  -  og enstemmigt valgt.

Suppleant  -  lo  Kofod stillede op  -  og blev enstemmigt valgt.

 

Ad.  Punkt  9  -  Eventuelt

Kort drøftelse af en sidste invitation i  Styrk din Krop netværket i Hillerød.

Generalforsamlingen slut.

 

 Efter mødet var der hyggeligt samvær med sandwich og drikkevarer.

 

 Den 5. februar 2020, Birthe Bille Hansen