Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamlingen d. 20.april 2022

 

Deltagere:  ca. 30 deltog i generalforsamlingen.

 

 1. Valg af dirigent:  Leif Hansen fra  Gribskov Seniorcenter blev valgt til dirigent og han erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt.
 2. Valg af referant: Lisbet Olsen
 3. Formandens beretning: Formanden bød alle velkommen og beklagede, at vi ikke havde generalforsamling år 2021 p.g.a. Corona. Vi har desværre også har haft virkninger af Corona og lukninger i perioder det sidste år. Derfor valgte vi, at forårsperioden 2022 skulle være uden medlemsbetaling.

Vi har i perioden haft 137 medlemmer fordelt på gymnastik, linedans og stavgang. Gymnastik foregår i Helsinge, Mårum, Græsted, Gilleleje og Blistrup. Linedanserne danser på Gribskov Seniorcenter og stavgang foregår i Valby Hegn. Nogle af gymnastikholdene har fyldt helt op og har venteliste og nogle steder er der plads til flere.

Instruktørerne havde kursus i november 2021 og emnet var yoga.

Vi afholdt vores 20.års jubilæum (et år for sent p.g.a. Corona) d. 29.9.2021 i Ramløsehallen med gospelsang og linedans, begge dele med stor succes. Derefter var der lækker mad og drikkelse fra Hallen. Vi var ca. 100 deltagere så det var en stor succes.

Gymnastikken i Mårum er i gang igen med ny instruktør Birgit Serup. Og velkommen til Birgit i instruktørgruppen.

 1. Regnskabet for 2021:  Lisbet gennemgik regnskabet. Årets resultat blev på kr. 8.110,00 og det blev enstemmigt godkendt.
 2. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på kr. 100 pr. halvår.  Forsamlingen godkendte enstemmigt.
 3. Indkomne forslag:  Ingen forslag modtaget.
 4. Valg af bestyrelse og to suppleanter: På valg var Birthe Bille og Lisbet Olsen og begge ønskede genvalg. Suppleanterne Anni Thomsen og Gudrun Christensen var også på valg og ønskede at fortsætte.
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant: Jette Grønbek sagde ja til at blive kasserer da Lisbet ønskede at fratræde den post og Irene Christensen sagde ja til at blive revisor, da vores revisor er gået ud af foreningen.
 6. Intet  
 7. Intet   
 8. Evt. Forslag fra salen at foreningen sender de årlige programmer ud til medlemmerne via mail. Der er en økonomisk besparelse i det. Det blev taget til efterretning og undersøges.

   

Under mødet blev der serveret 1 glas vin og efter mødet var der hyggeligt samvær med sandwich og endnu 1 glas vin.

 

Referat af konstituering af bestyrelsen

Susanne er fortsat formand,  Birthe Bille og Lisbet Olsen blev genvalgt samt Anni Thomsen og Gudrun Christensen som suppleanter.

Nyt medlem af bestyrelsen Jette Grønbæk blev valgt og Jette overtager kassererposten da Lisbet ønskede at slutte med det, men blev i stedet valgt til referent.

Vi fik også valgt en ny revisor Irene Christensen.